Kềm cắt móng M-18
M-18

- 2 mang, 1 chống, mạ trắng (crôm), cán trơn

- Lưỡi 16 (16 ! 6.5mm)

Kềm cắt, gỡ móng