Kềm cắt móng M-201
M-201

- 2 mang, 1 chống, mạ trắng (crôm), cán trơn

- Lưỡi 19.5 mm

Kềm cắt móng, lưỡi bằng