Kềm cắt móng M-202
M-202

- 2 mang, 1 chống, mạ vàng, cán trơn

- Lưỡi 19.5 mm

Kềm cắt móng, lưỡi bằng